EXECUTIVE SUMMARY IN SEPEDI

Phetogo yeo e amago lefase ka bophara

 

ABOUT US

This report was created by

thanks to support from 

with additional support from 

Kakaretšo

Ge leuba la kiletšo ya mesepelo  le phatlalala lefase ka bophara mathomong a ngwaga wa 2020, ditekanyetšo tša dipapatšo le tšona tša amega kudu. Ba go di bonelapela  ba lemaša boraditaba ka maemo ao a hlobaešago a dikopano ao a ka amago kgašo.

Mathong a ngwaga wa 2021 go dirilwe dinyakišišo tšeo di tseneletšego go hwetša ka fao borakgwebo ba bafsa bao dikgwebo tša bona di ithekgilego fela ka mararankodi a dikgokagano tša inthanete, tšeo go šongwago  ka tšona kua  SebraMedia ba amegilego ka gona dikgwebong ke diphetogo tšeo di tšweleditšego nko la mathomo ka 2016. 

Re imologile go lemoga gore dikgwebo tše tša mararankodi a dikgokagano tša theknonotši tša go feta 200 tšeo di tšwelelago dinyakišišong tše, ga se tša loba  lešokotšo . Se ke seo se begilwego ke bomahlwaadibona ba mararankodi a dikgokagano. Ba go di bonelapela ba akantše gore se se hlotšwe ke gore dikgwebo tše ga se tša ithekga kudu go dipapatšo, le gore thekgo ya mašeleng a dikgwebo tša dikgokagano a okeditšwe ka 2020

Mathomong ge diphetogo tše tša go ama lefase ka bophara di ntša nko re dirile dipotšišotherišano le bomahlwaadibona ba dikgwebo tša mararankodi  a dikgokagano tša thekenolotši ba go tšwa  Argentina, Brazil, Colombia le Mexico. Mo pegong ye go dirilwe gape dipotšišotherišano tša tlaleletšo tše l00 ka dinaga tše nne tša Latin America. Gwa  tlaleletšwa gape ka dinaga tše dingwe tše seswai , fao go dirilwego dipotšišotherišano le baetapele ba dikgwebo tša mararankodi a dikgokagano tša theknolotši ba 49 go tšwa kontinenteng ya Afrika: Ghana, Kenya, Nigeria le Afrika Borwa le ba 52 ba bohlabelabodikela bja Asia: go tšwa Indonesia, Philippines, Malaysia le Thailand.

Sehlopha sa banyakišiši ba selete bao ba ka bago 23 se eteletšwe pele ke balaodi ba tikologo, se thušitše kudu go tšwešapele dipotšišotherišano  ka maleme a go fapafapana ao a bolelwago dinageng tšeo. Go dipotšišotherišano tše go be go botšišwa dipotšišo tše 500 ka iri tše 2 go iša go tše 3. Dipotšišo di be di amana le boraditaba, tokologo ya dikgokagano tša mediya, polokego ya boraditaba, motswedi wa mašaleng le tšhomišo ya ona, tšhomišano ka sehlopa, tšhomišo ya mararankodi a dikgokagano le tlholompša ya theknolotši.

Bjalo ka ge go be go letilwe, go bile le diphapano magareng ga dilete ge go etla go mararankodi a dikgokagano tša thekenolotši go dinaga tša ka Afrika, Borwabohlabela bja Asia le Latin Amerika. Seo se tantšego šedi kudu pegong ye ke gore boraditaba ba dinaga tše ka moka ba laeditše maikemišetšo a go swana a go bega ditaba tša dinago tša ga bo bona ka makgethe le go aga kgwebo tšeo di ikemetšego tša sekau.

Le ge bontši bja dikgwebo bo šoma fela ka mašeleng a go se be nene, bo dira phapano ye kgolo ka godimo ga maatla a bona, ge go ka kalwa palo ya bašomi le dithoto tša bona. Bontši bja bona ba na le bokgoni bja go dira dinyakišišo le bobegaditaba, mola ba go feta 50% e le bathopasefoka go tša go bega ditaba dinageng tša gabo bona le dinageng tša ka ntle ka mošomo wo mobotse woo ba o dirago. 

Phetogo ye ya go ama lefase ka bophara e emela botebo bja dinyakišišo tšeo di dirilwego ka mararankodi a dikgokagano tša intanete gola Latin Amerika, Borwa bohlabela bja Asia le Africa. Bjalo ka tše dingwe tše dintši tšeo di diregago mo lefaseng le le sa hlwago le etšwa leubeng, re itemogetše matšhošetši ao a  hlabošitšego lentšu mola ka go le lengwe go laetša go na le phenyo yeo e nwešago a mokgako.

Ditaba tša marankodi a dikgokagano tšeo di tšweleditšwego ka gare ga dinyakišišo tše di agilwe ke bahlami le batsebi ba tša mararankodi a dikgokagana bao ba ikemedišeditšego go lwa kgahlanong le mebušo ya letsogokobong le merafe ya go hloko lešoko le ge go na le hlaelelo ya didirišwa. 

Efela pego ye ga se sello sa go kgopelo thušo ya go hunollwa mathateng ao sehlopa se sa mararankodi a dikgokagano se ikhwetšago se le ka gare ga ona- ka ge bontši bja bao ba tsenetšego potšišotherišano ba kamaka gore ba ka no se thome le go kgopele thušo le ga tee.

Maikemišetšo a rena matlakaleng ao a latelago ke go tliša leseding batšeakarolo ba ba mararankodi a dikgokagano, bao lehono ba rwešwago diala tša mešomo ye mebotse yeo ba e dirago, e lego seo se le go kgale se letilwe. Bontši bja bomahlwaadibana ba ba tšweleditše dikanego tšeo di tšwelego mahlalagading ka lefase leo re phelago go lona, ba šireletša seriti sa lona ka go lwa kgahlanong le tekatekanyo ya bong, mebušo le babuši ba tsogolekobong gore ba nyarele ntle le go itswabela

Re abelana le lena dikutullo le dikeletšo tša gore baetapele ba ba mararankodi a dikgokagano ba hloka go šereletšwa le thekgo ya rena ka ge ba elwa ntwa kgahlanong le babuši ba maatla, le go hloka thekgo ya mašeleng le hlahlo ya maleba gore ba kgono go ago dikgwebo tša go ikemela tše maatla tša mararankodi a dikgokagono, tše di tlogo thuša magagabobana le go aga mebušo ya mohlakanelwa ya go ya go ile.

Go šoma ka fase go matšhošetši le dihlaselo

Barakgwebo ba ba bafsa ba lebane le dihlohlo tše dintši tša go swana, fela ba šoma ka fase ga maemo a go se leše diwelago ao borakgwebo ba bangwe ba hwetšago go se bonolo go šoma ka fase ga ona. Go tloga go dihlaselo tša dikgokagano go fihla go dithulano tša ka ntle

Go dikarolo ka moka tše tharo 51% ya dikgwebo tša dikgokagano tša mararankodi a thekenolotši tše di lego dinyakišišong tše, bare ba bile batšwasehlabelo ba dihlaselo  tša dikgokagano mola 40% bare ba a tšhošetšwa mešomong ya bona beke ka beke le letšatši ka letšatši.

Molokoloko wo wa dihlaselo tša dikgwebo tša dikgokagano e šetše e le tlwaelo fao e lego gore bontši bja dikgwebo tšeo re bilego le dipotšišotherišano le tšona bare ba nyakile go phutlamela sa ruri ka lebaka la dihlaselo tšeo di tšwelago pele.

Na letseno la bomahlwaadibona ba mararankodi a dikgokagano le sepetše bjang ngwageng ya 2019 le 2020

Go kwešiša gabotsebotse gore bomahlwaadibona ba mararankodi a dikgokagano ba šomile bjang pele ga leuba le ka noko ya leuba, re botšišitše dipotšišo tša go tsenelela mabapi le motswedi wa letseno le tšhomišo ya mašeleng mengwageng ye mebedi ya 2019 le 2020

Pegong ye ka moka ga yona re šomišitše tshedimošo ya go tloga ngwageng wa 2019 go efoga ditšhitišo tšeo di ka bago di tlhotšwe ke leuba. Re akareditše diphihlelelo tša go tloga ka ngwaga wa 2020 fela mo go bego go le pepeneneng gore go na le pharologanyo

Re swanetše go ela hloko gore ga se dikgokagano ka moka tšeo di dumetšego go araba dipotšišo ka moka mabapi le letseno la mašeleng a bona. Ba go se tlale seatla ba ganne go refa tshedimošo le ge re ba kgonthišeditše gore tshedimošo yeo e tla ba  sephiri. Ka gore yalo bohlatse bja letseno bjo bo tšweleditšwego ka gare ga dinyakišišo tše bo theilwe godimo ga seo re ithutilego sona go dipotšišotherišana tša baetapele ba 141 go tšwa go ba 201. Ge re nyaka go dira pharologanyo ye kaone go tšwa go diphihlelelo tša rena letseno le tšhomišo ya mašeleng di ile tša fetolelwa go ditolara tša Amerika ka go šomiša palogare ya kelo ya ngwaga ka moka yeo e filwego.

Go magoro ka moka a mararo a dikgokagano ao a tšweleditšwego dinyakišišong tše a godimodimo go tša letseno ke ao a latelago: mphiwafela,dipapatšo,ditirelo tša ditherišano, ditirelo tša go bala letseno le tše dingwe, ka yona tatelano yeo mengwageng ka bobedi ya 2019 le 2020.

 

Lešokošo la godimo la dikgokagano dileteng tše tharo*

Palogare ya diperesente tša letseno la ngwaga wa 2019

Palogare ya diperesente tša letseno la ngwaga wa 2020

Palogare ya boleng bja tolara ya Amerika ka 2019

Palogare ya boleng bja tolara ya Amerika ka 2020

Palomoka ya letseno la mphiwafela

28.08%

30.75%

$48,258

$63,597

Palomoka ya letseno la dipapašo

23.32%

20.81%

$27,903

$27,323

Palomoka ya letseno la dikgowakgowetšo

11.96%

10.26%

$17,664

$27,770

Palomoka ya letseno la ditirelo

8.28%

6.86%

$10,492

$14,066

Palomoka go tšwa go babadi

8.27%

6.49%

$23,180

$21,834

*Dinomoro tše di kopanya metswedi ya mašaleng ya go swana ka dikarolo 

  • Mphiwafela : E ra thekgo ya mašeleng ka moka a go tšwa dikgwebong tša go ikemela tša motheo, babeeletši le dikoporase tša go ikemela go akaretša google le facebook le mphiwafela wa go šwa mmušong le dinageng tša ka ntle
  • Letseno la dipapatšo : Le emela dipapatšo ka moka go akaretša google Adsense, dipapatšo tšeo di beeleditšego,lelaneo la dipapatšo tša dikgokagano, dipapatšo tša ba go thekga ditirelo,mararankodi a dipapatšo,dipapatšo tša go rekišwa ke baemedi le bašomi.
  • Letseno la ditirelo : E ra letseno ka moka la go tšwa dihlopeng, tšeo e sego tša tlwaelo tšeo di diretšwego inthanete, tšeo di diretšwego ba go se šomiši inthanete, bataki goba ba thekenolotši
  • Letseno la go tšwa go babadi : Le akaretša ba go ingwadiša, ba mekgahlo,ba go ingwadišetša go hwetša mangwalo, moneelo wa go tšwa go motho ka noši, moneelo wa go tšwa go makgotla, letseno la go rekiša dithekete tša meletlo

Mašeleng a godimodimo ke a mphiwafela ka ge o tsokame ntlhoraneng go magoro ka moka, lebaka e le gore mphiwafela ga o tsentše letseno go na le a mangwe a dikgokagano ao re ithutilego ka wona go la Latin America ka 2016. Thekgo ya mašeleng ao a fiwago imphiwafela a balelwa go diperesente tše 16% go dikgokagano ka moka tšeo di tšweleditšwego dinyakišišong tša rena tša pele.

Ka 2019, thekgo ya mphiwafela yeo e fiwego dikgokagono mafapeng ka moka a mararo ao a tšweleditšwego dinyakišišong tše e ka fihla go 28% letseno ka moka, mola ka 2020 e ka ba diperesente tše 31%. Palogare ya thekgo yeo e filwego dikgokagano e nameletše go tloga go $48000 ka 2019 go fihla $63000 ka 2020, mola thekgo ye ya mphiwafela e bile godimodimo go fitiša kua Latin America.

Ka dipoledišano tša sephiring go kwagetše gore bao ba  thekgago ka mašeleng ba belaetšwa ke taba ya gore borakgwebo ba mararankodi a dikgokagano ga ba kgone go ikemela ntle le thušo ya thekgo ya mašeleng a mphiwafela, ka go re yalo  ga gona lebaka la go dumela gore thekgo ye ya mašeleng yeo e golago ke karolo ya seo se thušitšego borakgwebo ba mararankodi a dikgokagono go efoga matlakadibe ao e tiišitšwego ke leuba la khorona.

Go dira gore diphihlelelo tše di kwagale go bohlokwa go ela hloko ya gore borakgwebo ba šoma ka mašeleng a go se be nene gomme thekgo ya mašeleng a mphiwafela e ka ba tšeo leeto le le teletšana. 

Dikgwebo tša mararonkodi a dikgokagano tša thekenolotši tša go feta 60% tšeo di tšweleditšwego dinyakišišong tše, di begile gore lešokošo la bona le ka fase ga $50,000 ya letseno ka moka la ngwaga wa 2019, mola 8% ya dikgwebo tše di begile gore ga se tša hwetša lešokošo le ga tee, go e ra gore ba ithekgile fela ka bao ba ithaopilego go tšweša kgwebo pele ntle le tefo.

Fela ga se gore dikgwebo tše ke tše nnyane ka mokgwa woo, ka gore ngwageng wa 2019 mafapa boraro bja wona a fihleletše letseno la ka godimo ga $100,000 mola 15% di fihleletše letseno la ka godimo ga $1 millione. 

Re humane gape gore 25% ya dikgwebo tše di ikhwelediše bonnyane lešokotšwana morago ga tšhomišo ya mašeleng.

Lešokošo leo le tsenywago ke dipapatšo ke lona leo le lego bohlokwa kudu lefapeng le, mola seripagare sa letseno le la dipapatšo tša mafapa a le sa šikinyege ka ge le eme go $28,319 mo ngwageng wa 2019, le $27,323 ka 2020.

Go kwešiša gabotsebotse ka fao dikgokagano di golago legatong le lengwe le le lengwe go aga kgwebo ya sekau. Re tlile ka lenaneo la mafapa a 30 a go fapafapana, ao re a tsitsinketšego ka tsenelelo legatong la rena la go aga dikgwebo tša sekau.

Re tšweletše ka magetla go farologanyeng metswedi ya letseno go godiša dikgwebo gore di ikemele le go tšwelapela. Mo dipharologanyong tše di dirilwego go hwetša gore ye nngwe le ye nngwe ya dikgwebo tše e na le  letseno le le kaakang le gore le amegile bjang ngwaga ka moka. Re hweditše gore lešokošo la godimodimo ga le re gore kgwebo ke ye kaone go tše dingwe, tše pedi go tšwa go tše selelago di bile ka sehloweng go tše di tšweletšego kudu.

Dikgwebo tšeo di nago le metswedi ya letseno ya go feta ye tshelelago ga e re gore ke tšona tšeo di tsentšitšego lešokošo la godimo. Go hweditšwe gore bothata bjo bogolo bjo bo amilego bo rakgwebo ba ka bontši ke bja go dira dikgwebo tše dintši kudu ka nako ye tee, e le go seo se šitišitšego katlego ya bona.

Dihlopa tšeo di nago le mabokgoni a go fapafapana di hwetša letseno la godimodimo

Ye nngwe ya diphihlelelo tša go se tlwaelege yeo re e dirilwego mathomong a dinyakišišo tšeo di etilwego pele ke  babegi ba dikgokagano tša media ke go tsentšha mokgowakgowetši wa mahlwaadibona dihlopeng tša bona go tliša phapano ka gare ga dihlopha

Mo go dinyakišišo tšeo di tšwelelagopele, re hweditše gore go mafapa boraro bja wona, bao ba begilego gore ba na le mokgowakgowetši wa mahlwaadibona yo a fiwago moputso sehlopeng sa bona, ba okeditše letseno ga tshela le go feta ga senyala ngwageng wa 2019 go phala bao ba sego ba dira seo.

 Ka nako ye, re botšišiše gape gore bakgowakgoetši ba ba lefiwa bakae, ra hwetša gore megolo ya bakgowakgoetši le bao ba godišago kgwebo ba gola $200 go fihla go $2000 ka kgwedi, yeo e lego  seripagare sa lefase ka bophara sa $733.

Diphihlelelo tše tša go se tlwaelege tšeo di dirilwego di bontšitše gabotse boleng bja go ba le mokgowakgoetši wa mahlwaadibona wa go fiwa moputso sehlopheng e lego sona seo se  kgorometšago gore mošomo o hlapa diatla le go tsenya letseno la godimo, mola go bontšha gore dikgwebo tšeo di šomago ka bokgowakgowetši ba go fiwa megolo ya fase di  tšwela pele go loba. Hlohleletšo ya mathomo yeo re e dirago ke ya gore bagwebi ba tšwelepele go beeletša go bakgowakgoetši le bašomi ba kgwebo dikgwebong tša bona.

Go tše dingwe tša diphihlelelo tše difsa go dikgokagano tša media tša goba le maikemišetšešo goba mekgwa mefsa , di fihleletše letseno gararo go feta tše dingwe, le ge ba be ba sena mokgowakgoetši wa matlwaadibona  sehlopheng sa bona.

Palo ya godimo ya basadi le palo ya fase ya bao dikgwebo e lego tša bona.

Ye nngwe ya diphihlelelo tšeo di kgahlago maahla go tšwa pegong ya mathomo ya phetogo yeo e amago lefase ka bophara ke gore basadi ba dira palomoka ya 38% ya bao ba nago le dikgwebo tša dikgokagano, go tše l00 tšeo di tsenetšego dipotšišotherišano kua Agentina, Brazil, Colombia le Mexico.

Phihlelelo ye ke yona pulamadibogo yeo e laeditšego gore basadi le bona ba tšea karolo  dikgwebong tše tša dikgokagano tše diswa, go ena le dikgwebo tša dikuranta le mananeo a thelebišene, mo palo ya batšeakarolo ba basadi e lego ka fase ga 1%.

Mo dinyakišišong tše re hweditše gore 32% ya batšeakarolo dikgwebong tše tše 201 tšeo re dirilego dinyakišišo go tšona ke basadi:  le ge go le bjalo palo ya basadi kgwebona tša mohuta wo, ya fasefase e hweditšwe kua Afrika.

Re hweditše gape gore 25% ya basadi ba re ga go swane ka gore bonnyane go na le mosadii o tee go emela palo ya fasefase go dilete tša go tšwa ka dinageng tše: 30% go tšwa Latin America, 25% go tšwa borwabohlabla bja Asia le 20% go tšwa Afrika.

Ke mang a swanetšego go bala pego ye

Re abelana diphihlelo tša rena ka gare ga pego ye ka leano la go fihlelela maemo a go thuša borakgwebo ba marankodi a dikgokagano. Ga re thibele baetapele ba dikgokagano le bona go hwetša tsebo go tšwa pegong ye. Ka ge dihlolompša ka gare ga dikgokagano di tšwelopelo go gobaša seriti sa sekau sa kgale sa dikgwebo tša mohuta wo. 

Re kwešiša gabotsebotse gore re phatlalatša pego ye mo legatong la godimo la diphetogo tšeo di amilego lefase ka bophara, ka tiragalo ye kopana yeo e amilego mararankodi a dikgokagano tša thekenolotši, ao a ikhwetšago a elwa ntwa kgahlanong le ditaba  tša go se be le bonnete gomme ba šoma ka thata go di tsebeša dilete tša ga bo bona, mola ka go le lengwe ba leka ka maatla go tšwa ka gare ga ditlamorago tša leuba dinageng tša gabo bona, matšhošetši le dihlaselo. 

Re tshepa gore diteng tša dinyakišišo tše di hlohleletše  mediro ye kaone, go fa baetapela maatla, thušo ya mašeleng,  thuto le ba bangwe bao ba nago le kgahlego go gola, go tla ka dihlompša gomme mafelelong tša ba thuša go fa dilete tša gobo bona tshedimošo ka mokgwa wo o tla tiišago mebušo ya go abelana le go hloka kgethologano.